Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 042 вопросов и 6 445 994 ответов!

ТЕСТ 1. 1.Обмеженість ресурсів означає: а) недостатність грошових коштів; б) можливість задовольнити усі потреби людей; в)

10-11 класс

дефіцит на ринках факторів виробництва (ресурсів).

ТЕСТ 2

2.Укажіть, як ранжируються потеби згідно потреб А. Маслоу:

а) потреби в поважанні, потреби в соціальних контактах, потреби в саморозвитку, потреби в захисті, фізіологичні потреби;
б) фізіологичні потреби, потреби в саморозвитку, потреби в поважанні, потреби в соціальних контактах, потреби в захисті;
в) потреби в саморозвитку, потреби в поважанні, потреби в соціальних контактах, потреби в захисті, фізіологичні потреби;
г) фізіологичні потреби, потреби в захисті, потреби в соціальних контактах, потреби в поважанні, потреби в саморозвитку.

Vovantir 17 июня 2013 г., 21:46:42 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Lbvjyxbr01
17 июня 2013 г., 23:34:36 (7 лет назад)

ТЕСТ 1.

1.Обмеженість ресурсів означає:

в) дефіцит на ринках факторів виробництва (ресурсів).

Ответить

Другие вопросы из категории

Дилемма развития фирмы: прибыль или

социальная ответственность перед людьми.

Правительство разрабатывает комплекс мер по снижению уровня безработицы в стране.

Какая из приведённых ниже мер будет этому способствовать?
1) снижение пошлин на импортные товары
2) уменьшение экспорта промышленной продукции
3) увеличение ставок налогообложения
4) организация курсов профессиональной переподготовки

За полгода стоимость

потребительской корзины возросла с 1988 рублей до 2014 рублей. Определите индекс и
темп инфляции за указанный период.

Читайте также

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.

Споживач через обмеженість доходу щодня п'є мінеральну воду, яка коштує 25 к. за склянку, і тільки раз на тиждень дозволяє собі випити склянку соку ціною

в 1,25 грн.
а) яким благом у цьому випадку є мінеральна вода, а яким - сік?
б) як зміниться споживання соку, якщо:
ціна склянки соку знизиться до 1 грн;
ціна мінеральної води зросте до 50 к., а дохід споживача змешиться/збільшиться?

1. Назовите несколько ресурсов, которые используются в производстве очень большого количества различных благ.

2. Может ли информация быть ресурсом? Почему?
3. Можно ли сказать, что ресурс "способность к труду" всегда в любом хозяйстве является ограниченным? Почему?
4. Какой, на ваш взгляд, ресурс может в будущем остановить рост числа людей на нашей планете? Почему?
5. Как люди могут справиться с проблемой, описанной Т. Мальтусом в работе "Опыт теории народонаселения".

кривая производственых возможностей показывает различные комбинации двух продуктов при: а) неполном использовании трудовых ресурсов , б) полном

использование всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии, в) изменение колисества применяемых ресурсов

ПОМОГИТЕ ПРОЙТИ ТЕСТ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

К функциям рынка не относится...
а) распределительная
б) социальная
в) ценообразующая
г) информационная

Экономическая единица, которая снабжает экономику ресурсами и использует полученные за них деньги для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих ее потребности, называется…
а) государством
б) фирмой
в) домохозяйством
г) верны все указанные ответы

Экономическая единица, использующая ресурсы для производства товаров или услуг с целью получения прибыли, называется…
а) государством
б) фирмой
в) домохозяйством
г) верны все указанные ответы

В современной системе бумажно-кредитного обращения наличные деньги НЕ выполняют функцию…
а) меры стоимости
б) средства обращения (обмена)
в) средства сбережения (накопления)
г) средства платежа

Доход владельцев земли носит название...
а) прибыли
б) процента
в) ренты
г) заработной платы

Доход владельцев капитала носит название...
а) прибыли
б) процента
в) ренты
г) заработной платы

Факторными доходами на труд, землю, капитал и предпринимательскую способность являются СООТВЕТСТВЕННО…
а) рента, процент, прибыль, заработная плата
б) заработная плата, процент, рента, прибыль
в) заработная плата, рента, процент, прибыль
г) заработная плата, рента, прибыль, процент

Что из данного перечня является капиталом?
а) наличные деньги
б) природные ресурсы
в) производственное оборудование
г) потребительские товары длительного пользования

В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры трех видов факторов производства: земли, труда и капитала?
а) деньги, слесарь, пашня
б) учитель, нефть, комбайн
в) токарь, станок, деньги
г) электроэнергия, природный газ, менеджер

К недостаткам рынка НЕ относится…
а) имущественное и социальное неравенство
б) появление фирм, монополизирующих рынок
в) свобода выбора потребителей и производителей
г) производство общественных благ

Проблема, связанная с отказом ряда потребителей от оплаты чисто общественного блага, называется…
а) «проблемой пассажира»
б) «проблемой безбилетника»
в) «проблемой кондуктора»
г) «проблемой водителя»

К способам борьбы с бюджетным дефицитом не относится…
а) секвестр государственного бюджета
б) выпуск государственных долговых обязательств
в) снижение налоговых ставок
г) денежная эмиссия

К числу косвенных налогов относится (относятся)
а) акцизы
б) налог на дивиденд
в) налог на прибыль
г) НДФЛ – налог на доходы физических лиц

К косвенным налогам НЕ относится (относятся)…
а) акцизы
б) налог на дивиденд
в) таможенные пошлины
г) ни один из ответов не является верным

Графическое изображение зависимости величины налоговых по-ступлений в бюджет от ставки налога получило название кривой…
а) Энгеля
б) Филлипса
в) Лоренца
г) Лаффера

Графическое изображение идеального и фактического распределения доходов между группами общества получило название кривой...
а) Энгеля
б) Филлипса
в) Лоренца
г) Лаффера

Неравенство населения по доходам является наименьшим при _________________ ставке налогообложения.
а) прогрессивной
б) регрессивной
в) пропорциональной
г) фиксированнойВы находитесь на странице вопроса "ТЕСТ 1. 1.Обмеженість ресурсів означає: а) недостатність грошових коштів; б) можливість задовольнити усі потреби людей; в)", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.