Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 577 вопросов и 6 442 609 ответов!

1. Робітник 4-го розряду

10-11 класс

виготовив за місяць 1700 деталей. Годинна тарифна ставка 1 розряду – 4,50 грн.;
тарифний коефіцієнт 1,33; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити
відрядний заробіток робітника.

Glutshenko 01 янв. 2016 г., 15:45:37 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Веронька55
01 янв. 2016 г., 17:50:27 (3 года назад)

1. 1700/5=340 год
340*4,5*1,33=2034,9 грн

2. Виробіток на 1 людину у звітному періоді 36500/200=182,5
у плановому 39000/(200*0,98)=39000/196=199
ПП підвищилася на 199/182,5=1,09 на 9 %

Ответить

Другие вопросы из категории

3. Какое из перечисленных ниже событий переместит кривую предложения сливочного масла?

а) Снижение цен на красную икру.
б) Снижение рождаемости.
в) Появление нового оборудования, которое взбивает масло в полтора раза быстрее.
г) Рост цен на хлеб.

верно или неверно следующее утверждение:

1. При подсчете ВВП суммируется стоимость конечного и промежуточного продукта, произведенного в экономике за год?
2. Рост пенсий государственным служащим означает увеличение показателя ВВП,рассчитанного распределительным методом (по доходам)?
3. Рост доли прибыли, распределяемой в виде дивидендов, увеличивает показатель личного дохода?

Что такое бухгалтерский учет
как вычислить реальный ввп?

Читайте также

Робітник 5-го розряду працував у цеху 20 робочіх днів.Таріфний план для робіттника цього розряду становить 1,8, деннатарифна ставка робітника 1-го

визначена у розмірі 5 грн. визначити денну і місячну заробітну плату робітника, а також вказати до якої системи заробітноїї плати належить така організація оплати праці.

Подскажите как решить задачу

Підприємство починає працювати у наступному році і розробило виробничу програму у розмірі 20 тис одиниць продукції норма часу на вироблення одиниці продукції 0,6 люд год. Планується кількість днів роботи на одного робітника 223 дні, тривалість робочої зміни 8 год. Відсоток виконання норм виробітку становить 110 відсотків а відсоток втрат робочого часу передбачено на рівні 5% визначити планову чисельність основних робітників


Предприятие начинает работать в следующем году и разработало производственную программу в размере 20 тыс единиц продукции норма времени на выработку единицы продукции 0,6 чел ч. Планируется количество дней работы на одного рабочего 223 дня, продолжительность рабочей смены 8 ч. Процент выполнения норм выработки составляет 110 процентов а процент потерь рабочего времени предусмотрено на уровне 5% определить плановую численность основных рабочих

1. Валовий внутрішній продукт(ВВП), розрахований у сталих (цінах базового року), називають: а) потенційним; б) реальним; в)

намінальним.

2. Чистий національний продукт (ЧНП) визначається як:

а) різниця між величиною валового національного продукту і сумарною вартістю зносу основних фондів (амортизації);

б) відношення розмірів сукупного продукту до витрат факторів виробництва;

в) сума доданої вартості в усіх галузях економіки.

3. один із головних нецінових факторів сукупного попиту:

а) ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених протягом року;

б) макроекономічна політика (фіксальна і монетарна);

в) розмір заробітньої плати найманих робітників у певній галузі виробництва.

4. Економічний підйом характеризується:

а) повним використанням виробничих потужностей;

б) зниженням рівня прибутку і ставок заробітної плати;

в) слабкою інвестиційною діяльністю підприємств.

5. Один з основних напрямків соціального захисту населення:

а) збільшення ставки оподаткування;

б) трансфертні виплати;

в) зменшення пільг певним категоріям населення.

6. Людина одержує статус безробітного, коли вона:

а) звільнена з роботи;

б) зареєстрована в державній службі зайнятості;

в) забезпечена частковою зайнятістю.

За 1 рік після падіння цін на 12 %, випуск продукці в поточних цінах збільшився на 35%. Кількість робітників спочатку зменшилась на 12 %, а потім

збільшилась на ⅛(1/8).

Наступного року трудовмісткість виробництва зменшилась на 10%. Як змінилась продуктивність праці?Вы находитесь на странице вопроса "1. Робітник 4-го розряду", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.