Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 995 вопросов и 6 445 784 ответов!

пожалуйста,срочно!!!!!!

10-11 класс

Рассчитать ставку кредитного процента за месяц,если прибыль равна 10 млн.руб.,а величина выданного кредита равна 90 млн.руб.

Radutna 05 мая 2015 г., 17:37:40 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Damirkaa
05 мая 2015 г., 20:23:53 (5 лет назад)

Решение:

90+10 = 100 - ссудный потенциал банка.

Ответить

Другие вопросы из категории

Определить численность населения трудоспособного возраста на началоследующего года, если за текущий год имеются следующие данные: численностьнаселения

трудоспособного возраста на начало года – 70 млн. чел; численностьумерших в трудоспособном возрасте в течение года – 0,2 млн. чел, численностьмолодежи, достигшей в данном году трудоспособного возраста – 2 млн. чел.;численность лиц, достигших пенсионного возраста в текущем году – 1,6 млн. чел

Помогите с решением пожалуйста!

1) За 5 лет зарплата выросла на 25%, а стоимость жизни - на 40% Как изменилась реальная зарплата за это время?

2) Индекс потребительских цен снизился на 85% Как изменилась покупательская способность денег?

3) Индекс средних цен на 70% основных продавольственных товаров в России в 1992 году по сравнению с предыдущим годом составил 1000% На сколько снизилась покупательская способность рубля?

4)Номинальный доход в течении текущего года вырос на 5%, а уровень цен увеличился на 10%. Как изменился реальный доход?

Читайте также

Помогите пожалуйста, срочно надо к завтрашнему дню!! Функция спроса на товар описывается формулой Qd = 600 - p, функция предложения Qs = 2p - 300, где

Qd, Qs - объем спроса и предложения товаров, кг в неделю, p - цена товара, ден. ед./кг. Определите: а) Равновесную цену; б) Равновесный объем; равновесный объем продаж в денежном выражении. Что произойдет если государство установит фиксированную цену на товар на уровне 350 ден. ед.? 200 усл. ед.?

Помогите пожалуйста срочно

1. Цена пылесоса после подорожания на 10% равна 11000 руб. Равна ли стоимость пылесоса до подорожания 10000 руб?

1. За какой срок сумма в 1 млн. руб. возрастет до 1,5 млн. руб. при условии, что на нее начисляются проценты по сложной ставке 20% годовых? Временная база 365.

1. Кредит взят на 3 года в размере 500 000 руб. под ставку сложных процентов 18%. Однако уже через год было выплачено 200 000 руб. в счет погашения долга.

Помогите пожалуйста срочно!
ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.Вы находитесь на странице вопроса "пожалуйста,срочно!!!!!!", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.